ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

 • σκοποί – στόχοι

Σκοπός  του Σωματείου «Στάση Ζωής» είναι γενικώς, η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που διέπεται από φιλανθρωπικά συναισθήματα, στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και ειδικότερα:

 

 1. Την  υποστήριξη και ενδυνάμωση των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους.
 2. Εφοδιασμός με αγαθά, υπηρεσίες, γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν ανάγκη ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να επιφέρουν πραγματικές και μόνιμες αλλαγές στην ζωή τους.
 3. Την αφύπνιση και ενημέρωση της κοινής γνώμης με σκοπό την διαμόρφωση, ενός κλίματος αλληλεγγύης ανάμεσα σε αναπτυγμένες οικονομικά χώρες, τις αναπτυσσόμενες και την ενίσχυση του παγκοσμίου κινήματος κατά της φτώχειας.
 4. Την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων η υπο μετάβαση χωρών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τους καθώς στην μείωση της φτώχειας και της ανισότητας με προτεραιότητα πάντα την Ελλάδα.
 5. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 6. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών και η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων.

 

 1. Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
 2. Η υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων.
 3. Η ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. Η ενίσχυση των ανθρωποκεντρικών προγραμμάτων του κοινωνικού τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας, της βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως των νέων και των γυναικών.
 5. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και των προσπαθειών πρόληψης συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής ιατρικής, καθώς και η προμήθεια φαρμακευτικού και εν γένει ιατρικού και τεχνικού υλικού, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και του κόσμου που παρουσιάζεται ανάγκη.
 6. Ενίσχυση των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργικής ανάπτυξης, στέγασης και υλικο-τεχνικής υποδομής.
 7. Την διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των άμεσα ευεργετούμενων σε όλα τα στάδια σχεδιασμού υλοποίησης, διαχείρισης και στην συνέχεια αυτόνομης λειτουργίας του προγράμματος.
 8. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, χρηματοδότηση πρώτων βοηθειών για θύματα φυσικών καταστροφών ή κρίσεων ή πολεμικών συρράξεων καθώς και επείγουσα επισιτιστική βοήθεια σε πληθυσμούς απειλούμενους από πείνα σαν αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών κ.λ.π.
 9. Χρηματοδότηση της πρόληψης καταστροφών ή συρράξεων σε χώρες υψηλού κινδύνου.
 10. Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται χωρίς καμία διάκριση γένους, φύλου, θρησκείας, ηλικίας και δεν λαμβάνει υπόψη κανένα συμφέρον, ιδεολογία, ή πολιτική σκοπιμότητα.
 11. Να υιοθετεί ενήλικες και παιδιά με το πρόγραμμα κοινωνικής αναδοχής κυρίως των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων καθώς και να προμηθεύει υποτροφίες, βραβεία και μετάλλια, σε χαρισματικούς νέους-ες, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν με την δική τους δυναμική.

 

 1. Δημιουργία πυρήνων εθελοντικής δράσης με στόχο την εκπαίδευση εθελοντών καθώς και η ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη, την δημιουργία την εφαρμογή και την υλοποίηση προγραμμάτων σε θέματα καταπολέμησης οικονομικών, κοινωνικών, ευπαθών πληθυσμιακών μονάδων και ομάδων καθώς και πάσης φύσεως αποκλεισμών.
 2. Δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το σωματείο επιδιώκει τη πραγμάτωση των σκοπών του με τα παρακάτω διαβήματα και ενέργειες:

 

 1. Διαβήματα προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, επιστημονικούς συλλόγους, ιατρικές κοινότητες, οικονομικούς οργανισμούς που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν φιλανθρωπική δραστηριότητα και προς κάθε άλλο φορέα που έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην επιτυχία των σκοπών του σωματείου.
 2. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειες μας για την εξάλειψη της φτώχειας και της ανισότητας, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς και κοινωνικούς.
 3. Δημοσιεύσεις, διοργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδες, αναλύσεις, μελέτες, αναλύσεις, επιχορηγήσεις, υποτροφίες, βραβεία, μετάλλια, υποστήριξη ή διαχείριση κοινωνικών και ιατρικών οργανισμών, δομών ή φορέων, πρωτοβουλίες στον κοινωνικό προνομιακό χώρο και στο χώρο της υγείας, συνεργασίες με φορείς οικονομικούς και κοινωνικούς.
 4. Σύσταση επιτροπών και ομάδων για ανάλυση συγκεκριμένων συμπερασμάτων και προσδιορισμό βάσεων και τομέων ενεργειών, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 5. Ενεργή ηθική και οικονομική στήριξη των κοινωνικών ομάδων και ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη, ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους ώστε να αναπτύσσεται κοινωνικότητα και να συμβάλλουν και οι ίδιες ομάδες και άτομα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους στο μέτρο που κάτι τέτοιο είναι δυνατό.
 6. Η εκπαίδευση εθελοντών και μη, καθώς και η δημιουργία δραστηριοτήτων, η οργάνωση παραγωγικών αναπτυξιακών κοινωνικών εκπαιδευτικών πολιτιστικών μονάδων, αναπτύσσοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες κ.λ.π. για να βοηθηθούν τα άτομα και οι οικογένειες τους όσον αφορά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
 7. Η διοργάνωση πολύπλευρων δραστηριοτήτων όπως εκθέσεις, συναυλίες, ποιητικές, θεατρικές, αθλητικές βραδιές, ανοικτά ενημερωτικά σεμινάρια και υποστηρικτικές δράσεις για την πληροφόρηση του κοινού και την ευαισθητοποίηση του στις ιδέες και τους σκοπούς του Σωματείου. Εκπαιδευτικά ταξίδια και ανταλλαγές,  ερευνητικές μελέτες και αποστολές. Επενδύσεις κεφαλαίων σε γη, ακίνητα, τροχοφόρα, μηχανήματα ή εμπορικές δραστηριότητες.
 8. Η ίδρυση ομάδας ενδυνάμωσης και βοήθειας που οι κύριοι στόχοι τους συνοψίζονται ως εξής: Α. Ενημέρωση – επικοινωνία – επιμόρφωση – απασχόληση. Β. Υποστήριξη εναλλακτικών δράσεων, δομών. Γ. Υποστήριξη κινήματος εθελοντών. Δ. Συναντήσεις – ημερίδες σε πόλεις της επαρχίας με την συνεργασία τοπικών φορέων.
 9. Η συγκέντρωση δωρεών και η ανεύρεση χώρων προς χρήση μέσα στους σκοπούς του σωματείου.
 10. Την άσκηση πίεσης και επιρροής στη διεθνή κοινότητα και τα κέντρα λήψεως αποφάσεων για την χάραξη μιας πιο υπεύθυνης και αποτελεσματικής πολιτικής απέναντι στους φτωχότερους λαούς της γης.
 11. Πραγματοποίηση εκστρατειών για αλλαγές στην αναπτυξιακή πολιτική υπέρ των δικαιωμάτων των φτωχών και περιθωριοποιημένων ανθρώπων, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση του κοινού για την στήριξη αυτών των αλλαγών.
 12. Η εκδοτική δραστηριότητα (έκδοση επιστημονικού περιοδικού, εφημερίδος ή άλλων εντύπων) για να εκφράζονται απόψεις, προβληματισμοί για να βοηθηθεί με προτεραιότητα η Ελληνική οικογένεια που κατοικεί ακόμη και στα παραμεθόρια μέρη της πατρίδας μας.
 13. Η παρέμβαση και οι προτάσεις επίλυσης όλων των ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών σε κάθε είδους έκφανση δραστηριότητας που τυχόν αναπτύσσουν.
 14. Η έρευνα όλων των ζητημάτων που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου με σκοπό την αναζήτηση λύσεων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.
 15. Η συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών καθώς και η δημιουργία Δικτύου, και η ευρύτερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με άλλους παρόμοιους φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου. Το Σωματείο δύναται να συμμετέχει σε ομοσπονδίες οργανισμών με αντίστοιχους σκοπούς. Επίσης δύναται να δημιουργήσει, μόνο του ή σε συνεργασία με άλλον ή άλλους φορείς, Σωματεία ή άλλα ΝΠΙΔ για την εκπλήρωση των σκοπών που συμπεριλαμβάνονται στο Άρθρο 2.
 16. Το σωματείο μπορεί να υπογράφει συμφωνίες για την πραγμάτωση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα κ.λ.π.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ